Free Udemy Courses and Zero Broken link.
The only website where expired courses are deleted.

Fitness Term and Methods

Share :

Publisher : Rohit Adling

Course Language : English

सदरील कोर्स मध्ये फिटनेसच्या मुलभुत संज्ञा तसेच तत्वे प्रशिक्षण पध्दती व स्नायुसंस्था व अस्थिसंस्था यांची तोडओळख करुन देण्यात येणार आहे. या मुळे विविध प्रशिक्षण पध्दती कोणत्या व त्या कोणत्या प्रकारच्या प्रशिक्षण अथवा खेळ याच्यासाठी कशा वापरता येईल हे अभ्यासता येणार आहे. तसेच स्नायुसंस्था व अस्थिसंस्था या मध्ये त्याचे कार्य व इतर घटकांचा अभ्यास करता येईल.