Free Udemy Courses and Zero Broken link.
The only website where expired courses are deleted.

Phân tích số liệu với phần mềm R

Share :

Publisher : Da Hoang Huu

Course Language : Vietnamese

Khóa học này sẽ giúp các bạn tìm hiểu về việc sử dụng phần mềm R trong phân tích, xử lý và trình bày số liệu.

Khóa học sẽ chia thành các phần chính sau:

- Giới thiệu về phần mềm R, cách thiết lập môi trường làm việc và cài đặt.

- Các cấu trúc dữ liệu cơ bản trong R: véc-tơ, ma trận, danh sách (list), data frame.

- Import và export dữ liệu từ Excel vào R và ngược lại.

- Trình bày số liệu bằng biểu đồ.

- Các cấu trúc lập trình cơ bản trong R: vòng lặp for, vòng lặp while, điều kiện (if then else)

- Xây dựng các mô hình Machine learning bằng phần mềm R